Tüketici Yasası  
   
 
 
4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
İkinci Kısım
Tüketicinin Korunması Ve Aydınlatılması
 

Reklam Kurulu [Madde 17] [Değişik, 06.03.2003 - 4822/24 md]

Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16. madde hükümlerine aykırı reklam ve ilanları  3 (üç) aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Reklam Kurulu kararları bakanlıkça uygulanır.

Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke koşullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.

Başkanlığı, bakanın görevlendireceği ilgili genel müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;

a) Bakanlıkça ilgili genel müdür yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,

b) Adalet Bakanlığı’nca, bu bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,

c) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’ nca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye,

d) Yükseköğretim Kurulu’nun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye,

e) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ nin görevlendireceği doktor bir üye,

f) Türkiye Barolar Birliği’ nin görevlendireceği avukat bir üye,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin değişik sektörlerden görevlendireceği dört üye,

h) Türkiye’ deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

j) Tüketici Konseyi’ nin konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği veya üst örgütlerinin görevlendireceği bir üye,

k) Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ nin görevlendireceği bir üye,

l) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’ nun görevlendireceği bir üye,

m) Türk Standartları Enstitüsün’ den bir üye,

n) Diyanet İşleri Başkanlığı’ ndan bir üye,

o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ nden bir üye,

p) İşçi Sendikaları Konfederasyonları’ ndan bir üye,

r) Memur Sendikaları Konfederasyonları’ ndan bir üye,

s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin görevlendireceği bir üye

t) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

u) Türk Eczacılar Birliği’ nden bir üye,

v) Türk Diş Hekimleri Birliği’ nden bir üye,

y) [Ek; 27.05.2004 - 5179/34 md] Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ ndan ve Sağlık Bakanlığı’ ndan ikişer üye, olmak üzere 25 (yirmi beş) üyeden oluşur. 

Kurul üyelerinin görev süreleri 3 (üç) yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.

Kurul en az ayda 1 (bir) defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Kurul, başkan dahil en az 14 (ondört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir.

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanlığı’ nın uygun görüşü alınarak bakanlıkça belirlenir.

Kurulun sekretarya hizmetleri bakanlık tarafından yerine getirilir.

Reklam Kurulu Kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Reklam Kurulu Başkanlığı’ nca açıklanır.

Reklam Kurulu’ nun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

.
  Önceki Madde Sonraki Madde  
 
 
 
Copyright © 2008 - Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com