Tüketici Yasası  
   
 
 
4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Üçüncü Kısım
Tüketici Kuruluşları
 

Tüketici Konseyi [Madde 21] [Değişik; 06.03.2003 - 4822/28 md]

Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların “Evrensel Tüketici Hakları” doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri, ilgili mercilerce öncelikle ele alınmak üzere iletmek amacıyla, bakanlığın koordi-natörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur.


[Değişik; 06.03.2003 - 4822/28 md]
Tüketici Konseyi, bakanın veya görevlendireceği bir bakanlık görevlisinin başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televiz-yon Üst Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük şehir belediyeleri, il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği, İşçi Sendikaları Konfederasyonları, Memur Sendikaları Konfederasyonları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk  Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşur.

Tüketici Konseyi’ ni oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile Tüketici Konseyi’ ne katılabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin Tüketici Konseyi’ ne gönderecekleri temsilci sayısı bakanlıkça belirlenir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Tüketici Konseyi’ nin toplam üye sayısının yüzde ellisinden (%50) fazla olamaz. Tüketici Konseyi yılda en az 1 (bir) kez toplanır.

Tüketici Konseyi’ nin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

.
  Önceki Madde Sonraki Madde  
 
 
 
Copyright © 2008 - Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com