Tüketici Yasası  
   
 
 
4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Üçüncü Kısım
Tüketici Kuruluşları
 

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti [Madde 22] [Değişik; 06.3.2003 - 4822/29 md]

Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, bu kanunun uygulamasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti oluşturmakla görevlidir.

Başkanlığı Sanayi Ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, belediye  başkanının  konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret  ve  sanayi  odası  ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil 5 (beş) üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ nin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ nin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re’sen doldurulur.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ nde heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir.

Değeri 827.05 TL' nin (sekizyüzyirmiyedi TL 5 Krş) altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ ne başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra Ve İflas Kanunu’ nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesi’ ne itiraz edebilirler. İtiraz, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Değeri 827.05 TL (sekizyüzyirmiyedi TL 5 Krş) ve üstündeki uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri nin verecekleri kararlar, Tüketici Mahkemeleri’ nde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü’ nün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir. *

25. maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışındaki tüm uyuşmazlıklar, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ nin görev ve yetkileri kapsamındadır. 

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri başkan ve üyeleri ile raportörlere verilen huzur hakkı veya huzur ücretinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller, bir ayda ödenecek tutar 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı’ nın uygun görüşü alınarak bakanlıkça belirlenir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ nin kurulması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

---------------------------------------------------------------------------------------

* 05.12.2006 tarihli ve 26367 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’ nın TRKGM-2006/5 sayılı tebliğine göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ nin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya Tüketici Mahkemeleri’ nde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır, 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 827,05 TL olarak tespit edilmiştir.

.
  Önceki Madde Sonraki Madde  
 
 
 
Copyright © 2008 - Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com