Tüketici Yasası  
   
 
 
4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Dördüncü Kısım
Yargılama Ve Cezaya İlişkin Hükümler
 

Tüketici Mahkemeleri [Madde 23] [Değişik, 06.03.2003 - 4822/30 md]

Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara Tüketici Mahkemeleri’ nde bakılır. Tüketici Mahkemeleri’ nin yargı çevresi, Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu’ nca belirlenir.

Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29. maddeye göre kaydedilen bütçede öngörülen ödenekten bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29. maddede düzenlenen esaslara  göre bütçeye  gelir kaydedilir. Tüketici Mahkemeleri’ nde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ nun yedinci babı, dördüncü faslı hükümlerine göre yürütülür. 

Tüketici davaları tüketicinin ikametgâhı mahkemesinde de açılabilir.

Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla Tüketici Mahkemeleri’ nde dava açabilirler.

Gerekli hallerde Tüketici Mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve  29. maddede düzenlenen esaslara  göre bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumu’ nca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilan edilir. *

Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi kararları ise masrafı davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle  derhal ilân edilir.

---------------------------------------------------------------------------------------

* Bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “kaydedilen özel ödenekten” ibaresi, “bütçede öngörülen ödenekten” olarak; ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “bütçeye özel gelir” ibareleri, ”bütçeye gelir” olarak, 14.07.2004 tarihli ve 5217 sayılı kanunun 7. maddesiyle 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

.
  Önceki Madde Sonraki Madde  
 
 
 
Copyright © 2008 - Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com