Tüketici Yasası  
   
 
 
4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Dördüncü Kısım
Yargılama Ve Cezaya İlişkin Hükümler
 

Ceza Hükümleri [Madde 25] [Değişik; 23.01.2008 - 5728/476 md]

6. maddenin yedinci fıkrası uyarınca, bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere, aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için 100 (yüz) Türk Lirası idarî para cezası verilir.

4. maddenin altıncı fıkrasında, 5. maddede, 6. maddenin altıncı fıkrasında, 6/A maddesinde, 6/B, 6/C maddeleri uyarınca bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda, 7. maddenin beşinci fıkrasında, 9. maddede, 9/A maddesinde, 10. maddede, 10/A maddesinde, 10/B maddesinde, 11/A  maddesi-nin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 12, 13, 14 ve 15. maddelerde belirtilen yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenlere 200 (ikiyüz) Türk Lirası idarî para cezası verilir.

7. maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile 8. ve 27. maddelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 500 (beşyüz) Türk Lirası idarî para cezası verilir.

20. maddenin ikinci fıkrası uyarınca bakanlıkça tespit ve ilân olunan usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 1.000 (bin) TL idarî para cezası verilir. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve televizyonlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse, ceza 10 (on) katı olarak uygulanır.

18. maddeye aykırı hareket eden üretici-imalatçıya veya ithalatçıya 2.000 (ikibin) Türk Lirası, satıcı/sağlayıcıya ise 400 (dörtyüz) Türk Lirası idari para cezası verilir.

19. maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 5.000 (beşbin) Türk Lirası idarî para cezası verilir.

11. maddeye aykırı hareket edenlere 10.000 (onbin) TL idarî para cezası verilir. Aykırılık ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın aracılığı ile gerçekleşmişse, ceza 20 (yirmi) katı olarak uygulanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kuruluşundan kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanın durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam ve ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı/gün için 200.000 (ikiyüzbin) Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bakanlık, kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın durdurulması talebi ile Tüketici Mahkemesi’ ne başvurur.

16. maddeye aykırı hareket edenler hakkında Reklam Kurulu tarafından ihlalin niteliğine göre birlikte veya ayrı ayrı 3 (üç) aya kadar tedbiren durdur-ma, durdurma, düzeltme veya 6.000 (altıbin) Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. 16. maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise, idari para cezası 10 (on) katı olarak uygulanır.

7. maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere, kampanya konusu mal veya hizmetin fatura bedeli oranında idarî para cezası verilir. Kampanyayı düzenleyen, tüketici, kampanyadan ayrıldığında para iadesinde bulunursa bu ceza uygulanmaz.

7. maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, 7. madde hükümlerine uygun kampanya düzenlemeleri için    1 (bir) hafta süre tanınır. Bu sürenin bitiminde aykırılığın devam ettiğinin tespiti halinde, bu hükme aykırı hareket edenlerle 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 80.000 (seksenbin) TL idarî para cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde 2 (iki) misli olarak uygulanır.

.
  Önceki Madde Sonraki Madde  
 
 
 
Copyright © 2008 - Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com