Tüketici Yasası  
   
 
 
Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazetede Yayınlandığı Tarih/Sayı
13.06.2003/25137
.
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
.

Amaç [Madde 1]
Bu yönetmelik, kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikleri, kapıdan satışlara tabi olan ve olmayan mal ve hizmet gruplarını ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam [Madde 2]
Bu yönetmelik, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satışlara uygulanır.


Dayanak [Madde 3]
Bu yönetmelik, 23.02.1995 tarihli ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. maddesi ve bu kanunun 4822 sayılı kanunla değişik 8. ve 9. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar [Madde 4]
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ nı,

b) Kanun; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ u,

c) Genel Müdürlük; Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ nü,

d) Müdürlük; Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü’ nü,

e) Kapıdan Satış: İşyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımları,

f) İşyeri; Mal satanın veya hizmet verenin işyeri niteliğindeki mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, eğlence ve spor yerleri, madenler, inşaat şantiyeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerleri,

g) Mal; Alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,

h) Hizmet; Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

ı) Tüketici; Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

j) Satıcı; Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

k) Sağlayıcı; Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,

l ) Kredi Veren; Tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile veren, mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini, ifade eder.

.
İkinci Bölüm
Kapıdan Satış Usul Ve Esasları
.

Kapıdan Satış Yetki Belgesi Başvurusu [Madde 5]
Bu yönetmelik kapsamındaki satışlarla ilgili olarak faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi en az yirmibeşmilyar TL olan satıcı veya sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu il’ deki müdürlüğe başvurarak "Kapıdan Satış Yetki Belgesi" almak zorundadır.

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Asgari şartları 6 ncı maddede belirtilen sözleşme örneği,

b) [Değişik; 29.08.2006 - 26274 RG] Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun “Kapıdan Satış Yetki Belgesi” (3 adet),

c) Ticaret Sicil Tasdiknamesi’ nin bir sureti,

d) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

e) Satıcı veya sağlayıcının ticari faaliyet alanını ve kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

f) [Değişik; 29.08.2006 - 26274 RG] Satıcı veya sağlayıcının ödenmiş sermayesini gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen rapor.


Sözleşme [Madde 6]
Bu yönetmelik kapsamındaki satışlarda, tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve akdedilen sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözleşmede bulunması zorunlu asgari bilgiler:

a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,

d) Malın veya hizmetin vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin satış fiyatı,

e) Sözleşme konusu mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler,

f) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,

g) Cayma hakkını belirten en az 16 (onaltı) punto koyu siyah harflerle yazılan;

“Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşme-den cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz” ibaresi.

Sözleşmede belirlenen şartlar, sonradan hiçbir şekilde ve şartta tüketici aleyhine değiştirilmez.

Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.

Cayma hakkını belirten ibarenin sözleşmenin birinci sayfasında yer alması zorunludur.


Belgenin Geçerlilik Süresi [Madde 7] [Başlığıyla birlikte değişik; 29.08.2006 - 26274 RG]
Müdürlükçe onaylanan Kapıdan Satış Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.


Kapıdan Satış Yetki Belgesinin İptali [Madde 8]
Bakanlık ve müdürlükçe yapılan denetimler sonucunda bu yönetmeliğe aykırı uygulamaları tespit edilen ve bununla ilgili olarak yapılan uyarıya rağmen, bu durumun düzeltilmemesi halinde, kapıdan satış yetki belgesi iptal edilir.

Belgesi iptal edilen tüzel kişilerin mensubu olduğu ilgili meslek kuruluşlarına da bu durum ayrıca bildirilir.


Taksitli Kapıdan Satışlar [Madde 9]
Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6. maddeye ek olarak aşağıdaki unsurların sözleşmede bulunması zorunludur.

a) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

b) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuzunu geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

c) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

d) Peşinat tutarı,

e) Ödeme planı.

Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir.

Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet veya senetlerin toplam tutarı, mal veya hizmetin sözleşmede yer alan toplam satış fiyatını geçemez.

Tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını sözleşmeye koyacağı bir şartla saklı tutmuşsa, bu hak ancak, satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin birbirini izleyen en az 2 (iki) taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması, tüketiciye kalan borçlarını ödemesi için 1 (bir) hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması halinde kullanılabilir.

Bu maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendleri ile 4. fıkrası, mal veya hizmetin peşin satış fiyatı ile taksitli toplam satış fiyatı arasında fark olması halinde uygulanır.


Sorumluluk [Madde 10]
Mal veya hizmetin, sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifa edilmesi veya yerine getirilmesi zorunludur. Buna aykırı davranılması halinde satıcı, bayi, acente, temsilci, kredi veren, imalatçı/üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.


Cayma Hakkının Kullanımı [Madde 11]
Tüketici;
a) Malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren,

b) Malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren,

c) Hizmet satımında, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren,

7 (yedi) günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar malı veya hizmeti kabul veya hiçbir gerekçe göstermek-sizin reddetmekte serbesttir.

Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın satıcıya bildirir.

Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.

Sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcı veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanmak için 7 (yedi) günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.


Garanti Belgesi, Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu, Satış Sonrası Hizmetler [Madde 12]
Kapıdan satış konusu mal, Kanunun 13, 14 ve 15. maddeleri gereği bakanlıkça belirlenen Garanti Belgesi ve/veya Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu ile birlikte satılması ve satış sonrası hizmeti verilmesi zorunlu mallar kapsamında ise, malın teslimi sırasında tüketiciye bu belgelerin de teslim edilmesi ve satış sonrası hizmetlerinin sunulması zorunludur.


Fiyat Kataloğu [Madde 13]
Bu yönetmelik kapsamındaki satışlarda satıcı veya sağlayıcı, satış konusu mal ve hizmetlerin fiyatlarını içeren kataloğunu veya Etiket, Tarife Ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği’ nin 5. maddesine uygun olarak düzenlenmiş Fiyat Listesini tüketiciye göstermek zorundadır.


Kapsam Dışı Satışlar [Madde 14] [Değişik; 29.08.2006 - 26274 RG]
Aşağıdaki satışlara bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

a) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere gıda ve içeceklerin veya halkın gündelik tüketimine yönelik olan diğer malların tedarikine ilişkin satışlar,

b) Sigorta Sözleşmeleri,

c) İşyeri dışında satışa sunulması teamül, ticari örf veya adetten kabul edilen mal veya hizmet satışları.

.
Üçüncü Bölüm
Son Hükümler
.

Kaldırılan Hükümler [Madde 15]
21.12.1995 tarihli ve 22500 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.


Geçici Madde 1 [Değişik; 31.05.2004 - 25478 RG]
Halen kapıdan satış faaliyetinde bulunan satıcı ve sağlayıcılar bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen kapıdan satış yetki belgesini, 15.01.2005 tarihine kadar almak zorundadırlar.


Geçici Madde 2 [Ek; 29.08.2006 - 26274 RG]
Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden Kapıdan Satış Yetki Belgeleri, geçerlilik süresi bitmeden önce müdürlüğe müracaat edilerek, bu yönetmelik hükümlerine göre yenilenir.


Yürürlük [Madde 16]
Bu yönetmelik 14.06.2003 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme [Madde 17]
Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi Ve Ticaret Bakanı yürütür.

.
  Önceki Yönetmelik Sonraki Yönetmelik  
.
 
 
Copyright © 2008 - Bu Sitenin Ve İçeriğinin Tüm Hakları Saklıdır...
Sitedeki İçeriğin Tümü Veya Bir Bölümü TuketiciYasasi.com Web Sitesinden Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz..!
Tüketici Hakları   |   İletişim   |   Telif Hakları
 
---
Tüketici Hakları Konusunda Bilmek İstediğiniz Her Şey Özel Okullar Ve Dershaneler Portalı Çevre Dostu Göl Kayağı Sporu Vakıf Üniversiteleri Bilgi Kaynağı Sormak Lazım ! Peki Bu Ne..?
TuketiciHaklari.com OzelOkullar.com GolKayagi.com VakifUniversiteleri.com PekiBuNe.com